• przedsądowa

• sądowo egzekucyjna

WYKUP WIERZYTELNOŚCI

ma na celu uniknięcie konieczności prowadzenia drogiego i czasochłonnego postępowania sądowego i egzekucyjnego, a co za tym idzie szybką poprawę Państwa kondycji finansowej.

Przedmiotem wykupu może być każda wierzytelność, o ile nie sprzeciwia się temu przepis ustawy, właściwość zobowiązania, bądź zastrzeżenie umowne. Nabywamy wierzytelności wynikające z obrotu gospodarczego tj.:

należności główne bez wyroków (faktury):

 • minimalna wartość jednostkowej wierzytelności powyżej 100,00 zł,
 • wierzytelności z terminem wymagalności nie przekraczającym dwóch lat.

należności odsetkowe (noty odsetkowe):

 • minimalna wartość jednostkowej noty powyżej 100,00 zł,
 • noty wystawione do dwóch/trzech lat wstecz.

Przejęcie przez nas wierzytelności odbywa się na mocy umowy cesji wierzytelności, w oparciu o artykuł 509 Kodeksu Cywilnego. Płatność z naszej strony dokonywana jest poprzez przelew na Państwa konto, w możliwie najkrótszym terminie określonym w umowie, najczęściej jest to okres 40 – 60 dni roboczych.


WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI PRZEDSĄDOWA

W oparciu o stosowane pełnomocnictwa oraz odpowiednią umowę zlecenia przeprowadzamy kompleksową obsługę windykacyjną tzw. postępowanie polubowne, w którego zakres wchodzą:

 • prawidłowe pod względem merytorycznym i formalnym wezwanie dłużnika do zapłaty,
 • uzgadnianie terminu płatności zadłużenia, warunków umów ugody obejmujących ratalną spłatę zadłużenia,
 • osobiste wizyty u dłużnika,
 • monitorowanie ratalnej spłaty zadłużenia, w tym osobiste odbieranie gotówki, o ile będzie to wynikało z pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zleceniodawcę,
 • przygotowanie i złożenie pisemnego raportu z prowadzonych działań windykacyjnych w przypadku bezskutecznej windykacji oraz w każdym innym przypadku na żądanie Zleceniodawcy.


ˆ do góry

 

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI SĄDOWO-EGZEKUCYJNA

Postępowanie sądowo-egzekucyjne jest konsekwencją nie wyegzekwowania należności od dłużnika w toku postępowania przedsądowego. Pomimo skierowania pozwu do właściwego sądu (przez Państwa lub naszego radcę prawnego), nie przerywamy czynności celem wyegzekwowania należnych świadczeń w drodze postępowania polubownego. Naszym zadaniem jest uświadomienie dłużnikowi kosztów związanych z uzyskaniem wyroku, jak i wszelkich związanych z tym konsekwencji jak np. spłata wierzytelności głównej wraz z odsetkami, kosztami procesu a w tym i kosztami zastępstwa procesowego.

W trybie postępowania sądowego reprezentujemy sprawy Klienta podczas całego procesu, we wszystkich instancjach na terenie całego kraju. Zakończone sukcesem postępowanie sądowe pozwala uniknąć przedawnienia wierzytelności i jest podstawą prawną do egzekwowania należności przez organy egzekucyjne. Postępowanie sądowo-egzekucyjne obejmuje:

 • przygotowanie pozwu oraz niezbędnych dokumentów w postępowaniu nakazowym (upominawczym),
 • redagowanie pism procesowych, środków odwoławczych i zaskarżenia (sprzeciwy, zarzuty, skargi, zażalenia, apelacje),
 • nadzór nad właściwym przebiegiem postępowania,
 • uzyskanie nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności,
 • pozyskanie sądowych zabezpieczeń majątku dłużnika celem wyegzekwowania należności,
 • sporządzenie niosku egzekucyjnego,
 • złożenie dokumentów do właściwej kancelarii komorniczej,
 • reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym,
 • ustalenie aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika,
 • przekazywanie organom egzekucyjnym aktualnych informacji na temat majątku dłużnika,
 • stały monitoring i nadzór nad działaniami organów egzekucyjnych,
 • wyegzekwowanie należności dla Klienta lub uzyskanie od komornika postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec jego bezskuteczności.

Dla każdego zlecenia windykacji sporządzamy raport określający sytuację dłużnika i wskazania do dalszej windykacji, bądź ich brak.

Standardową wycenę windykacji wierzytelności obejmuje Cennik, przy czym ostateczna wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie i zależy od:

 • zakresu konkretnego zlecenia,
 • terminu wykonania zlecenia,
 • formy prawnej prowadzonej przez dłużnika działalności,
 • zabezpieczenia wierzytelności (np. weksle, poręczenia),
 • miejsc prowadzenia działalności przez dłużnika,
 • upływu czasu od terminu płatności.

Klauzula o bezskutecznej egzekucji pozwala uznać wierzytelność za koszt uzyskania przychodu, zaś w przypadku dłużnika będącego spółką z o.o. skierować powództwo do sądu przeciwko członkom zarządu.


ˆ do góry

KONTAKT:

Kancelaria Peritus Sp. z o.o.

ul. Dwa Światy 3B
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

tel. 71 715 16 70

e-mail: biuro@kwperitus.pl
www.kwperitus.pl